Deklaracja dostępności strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2005-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• filmy nie posiadają audiodeskrypcji oraz napisów gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
• informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli
• listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
• nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne,
• niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście,
• Elektroniczny system rezerwacji E-kolejka - nie jest w pełni dostosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. wyróżnienie odnośników,
4. większość grafik posiada opisy alternatywne
5. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
6. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
7. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
8. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-17.
Oświadczenie aktualizowano dnia: 2020-09-04.

Deklarację sporządzono na podstawie analizy stron internetowych instytucji zgodnie ze standardem dostępności WCAG 2.0 dokonanej podczas przeprowadzania monitoringu dostępności przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafidesw ramach projektu Śląskie bez barier realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Deklarację sporządzono także na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiat Pszczyński chcąc w pełni zapewnić dostępność cyfrową strony internetowej zlecił wykonanie nowej strony zgodnej z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prace nad budową strony trwają. Strona gotowa będzie w grudniu 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Grandą, k.granda@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dane teleadresowe siedziby UrzęduStarostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel.: 32 449 23 00
tel./fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Dostępność architektonicznaStarostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się strony od ul.3 Maja. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, bo prowadzą do niego schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony parkingu, gdzie zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy tym wejściu wyznaczone zostały także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego, drogę do Punktu Obsługi Klienta z windy wskazują tablice kierunkowe.

W Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym znajduje się pętla indukcyjna.

Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne na temat planu budynku.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na
I piętrze. Na parter oraz pierwsze piętro można wjechać dźwigiem do przewozu osób.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Brajla. Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, ul. Antesa 11.Referat znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego. Zlokalizowany jest na parterze. Brak barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się tuż obok Referatu.

Przed szpitalem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, jednak nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia prowadzącego do Referatu.

W Referacie brak pętli indukcyjnej.

Osoba pracująca w Referacie posługuje się Polskim Językiem Migowym.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Korfantego 6.Do budynku prowadzą schody, obok których zamontowano dźwig pionowy do przewozu osób.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnej.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:
- elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
- za pośrednictwem platformy ePUAP;
- wysyłając wiadomości sms lub mms pod nr tel: 609 117 000;
- faksem na numer 32 449 23 45;
- pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;
- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.


Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10Budynek jest parterowy.

Z każdej strony budynku znajdują się drzwi wejściowe. Dwie pary z nich otwierają się automatycznie.
Wewnątrz jak i na zewnątrz brak barier architektonicznych.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrze poczekalni dostępne i przyjazne dla osób na wózkach.

W informacji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Przy Centrum Przesiadkowym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.