Dla mieszkańców

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

W Starost­wie Powia­towym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) funkcjonuje wypoży­czal­nia rowerów trójkołowych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Bezpłat­nie można wypożyczyć:

- kule,
- balkoniki inwalidzkie,
- wózki inwalidzkie,
- row­ery trójkołowe.

Sprzęt został przekazany przez fun­dację Eco Tex­til i Śląski Odd­ział Okrę­gowy Pol­skiego Czer­wonego Krzyża.

Osoby zain­tere­sowane wypoży­cze­niem pros­zone są o kon­takt tele­fon­iczny z koor­dy­na­torem pod numerem tele­fonu: 32 449 23 98 w godz­i­nach pracy starostwa:
- poniedzi­ałek: od 7.30 do 17.00,
- wtorek-​czwartek: od 7.30 do 15.30,
- piątek od 7.30 do 14.00