Dla mieszkańców

Klauzula informacyjna dla nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

1) Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul.3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, zwany dalej administratorem.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 32 44 92 307, adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i e. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta tut. urzędu.

4) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają usunięciu.

6) Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

7) Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8) Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.*Stosowne wnioski w niniejszym zakresie znajdują się na stronie www.powiat.pszczyna.pl -> BIP -> Inne informacje -> Ochrona danych osobowych