Dla mieszkańców

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo - doradczym. Tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W skład powołanej przez starostę pszczyńskiego na kadencję 2020-2024 Rady wchodzą:

Grzegorz Kuczera - PRZEWODNICZĄCY RADY- członek Stowarzyszenia „Razem" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
Jarosław Folek - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY - zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka Matka Boża Różańcowa,
Beata Brom - SEKRETARZ RADY - dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, Centrum- Edukacyjno-Leczniczo Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach,
Krystyna Fuławka - przewodnicząca zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Piasku,
Helena Mazur - prezes pszczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych.

Do zakresu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:
 Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 Stanie na straży praw osób niepełnosprawnych.
 Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Ocena realizacji programów.
 Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Działalność rady:

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Posiedzenia Rady, w zależności od potrzeb odbywają się w pierwszą środę miesiąca.


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Granda, pełnomocnik starosty ds. osób z niepełnosprawnościami
Tel. 32 449 23 79, e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl

Podstawa prawna:
Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 62, poz. 560).

Rada na kadencję w latach 2020-2024 została powołana Zarządzeniem nr 20/2020 Starosty Pszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r.