Dla mieszkańców

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo - doradczym. Tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W skład powołanej przez starostę pszczyńskiego na kadencję 2016-2020 Rady wchodzą:

 Grzegorz Kuczera - przewodniczący - członek Stowarzyszenia „Razem” działającego na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 Jarosław Folek - wiceprzewodniczący- przedstawiciel Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa
 Krystyna Fuławka - sekretarz - przewodnicząca zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 Helena Mazur - prezes zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych
 Beata Brom - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski

Do zakresu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:
 Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 Stanie na straży praw osób niepełnosprawnych.
 Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Ocena realizacji programów.
 Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Działalność rady:

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Posiedzenia Rady, w zależności od potrzeb odbywają się w pierwszą środę miesiąca. Prosimy, aby w celu uzyskania opinii Rady, Karty oceny projektu dostarczać osobiście lub mailowo minimum na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.


Osoba do kontaktu:
Katarzyna Granda, pełnomocnik starosty ds. osób z niepełnosprawnościami
Tel. 32 449 23 79, e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl

Podstawa prawna:
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).