Dla mieszkańców

Obowiązek Informacyjny RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”:

1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Starosta Pszczyński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie: Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, nr telefonu 32 44 92 307, adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl

3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO. W ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.

4) Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej wyłącznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polką umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

6) Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów resortowych.

7) Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.*

8) Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

10) Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


*Stosowne wnioski w niniejszym zakresie znajdują się na stronie BIP -> www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=8653&mod=site&id=8653


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:
Anna Nycz
Tel: 32 44 92 307
adres e-mail: IOD@powiat.pszczyna.pl
Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.