Dla mieszkańców

Stan jakości powietrza w powiecie pszczyńskim

Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia powietrza w sposób istotny wpływają na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego. Największy wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi obserwuje się w rejonach zurbanizowanych. Najbardziej narażone są grupy wrażliwe, tj.: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z chorobami dróg oddechowych. Zanieczyszczone powietrze ma również negatywny wpływ na kondycję ekosystemów, procesy gospodarcze oraz niszczenie materiałów (np. korozję metali).

Czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza są również niekorzystne warunki meteorologiczne (stany bezwietrzne, niska temperatura, mgła). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku niskich źródeł emisji, np. palenisk domowych, lokalnych kotłowni i komunikacji samochodowej. Należy zwrócić także uwagę, że istotny wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza mają również warunki topograficzne, tj. usytuowanie źródeł emisji np. w dolinach górskich lub nieckach rzek, utrudniające rozpraszanie zanieczyszczeń, oraz koncentracja przemysłu w aglomeracjach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.). Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte w obowiązujących przepisach. Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla oraz drobne pyły.

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Ocena ta jest dokonywana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914) w tzw. strefach. Na terenie województwa śląskiego zostało wydzielonych 5 stref, a powiat pszczyński znajduje się w „strefie śląskiej” (kod strefy PL2405).
Na terenie powiatu pszczyńskiego znajduje się stacja manualna monitoringu zanieczyszczeń pyłowych zlokalizowana w Pszczynie - ul. Bogedaina.

Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu jakości powietrza w województwie śląskim prezentowane są na bieżąco na stronie powietrze.katowice.wios.gov.pl/
natomiast system prognoz jakości powietrza dostępny jest na stronie: powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

Na terenie powiatu pszczyńskiego zostało zamontowanych szereg czujników jakości powietrza, które umożliwiają śledzenie aktualnego stanu jakości powietrza w poszczególnych miejscowościach powiatu.


Informacje te są przekazywane na bieżąco na następujących stronach internetowych:
o panel.syngeos.pl/sensor/pm10
o map.airly.eu/pl/
o www.miedzna.pl/monitoring-powietrza/
o www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=4213&menu=&mod=site&id=4213&rok=&miesiac=&id=8116&t=8116