Dla mieszkańców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Edyta Raimann-Pryszcz
Kontakt:
32 449 23 28
Lokalizacja: I piętro, pokój nr 26

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek od 7.30- 17.00
wtorek, środa od 7.30- 15.30
czwartek - dzień wewnętrzny
piątek od 7.30-14.00


Zakres załatwianych spraw:
Powiatowy Rzecznik konsumentów w Pszczynie realizując ustawowe zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów udziela porad i pomocy prawnej tylko i wyłącznie konsumentom /w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego/- mieszkańcom powiatu pszczyńskiego.

Do zadań rzecznika wymienionych ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2017,229) w szczególności należą:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
- prowadzenie edukacji konsumenckiej
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania.

Rzecznik konsumentów nie ma uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną. Kompetencja rzecznika do podejmowania działań na rzecz konsumenta w postępowaniu cywilnym wymaga ostrożnego i rozsądnego wykonywania. Jej wykonywanie nie powinno prowadzić do zastępowania klasycznych instytucji zastępstwa procesowego ( w szczególności adwokatów i radców prawnych). W sytuacjach związanych z wszczynaniem i prowadzeniem postępowań cywilnych rzecznik w pierwszym rzędzie służy doradztwem, wskazując na sposoby wytoczenia powództwa lub prowadzenia postępowania. W sprawach wymagających zastępowania konsumenta przez fachowego pełnomocnika, rzecznik wskazuje na możliwość skorzystania z zastępstwa fachowych pełnomocników procesowych, wskazując także na istniejącą w określonych sytuacjach możliwość ustanowienia przez sąd pełnomocnika procesowego z urzędu.

Bezpośrednie i aktywne zaangażowanie rzecznika w proces cywilny stanowi wyjątek uzasadniony szczególnymi okolicznościami (np. nietypowym charakterem sprawy, masowością roszczeń danego typu w obszarze działania rzecznika i wynikającymi stąd szczególnymi względami społecznymi, szczególną sytuacją konsumenta itd.).

Zgłaszanie interwencji:
- osobiście
- telefonicznie pod nr. 32 449 23 28
- pisemnie
- drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


OFERTA EDUKACYJNA

Podstawowym celem jest podniesienie wiedzy na temat prawa konsumenckiego

Dla Konsumentów
uczniów-edukacja w szkołach
seniorów-edukacja w klubach seniorach, UTW, itd. ..

• Najważniejsze zasady, które powinien znać każdy konsument "Twoje prawa konsumenckie"
• Rękojmia a gwarancja- jakie uprawnienia przysługują nabywcy towaru z tytułu rękojmi i gwarancji
• Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Dla Przedsiębiorców

• Przepisy konsumenckie dla Przedsiębiorców - zasady rozpatrywania reklamacji
• Poznaj swojego kontrahenta - nieuczciwe praktyki rynkowe

Dla Policji
• Zasady zaciągania pożyczek
• Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
• Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów ( w zakresie ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o prawach konsumenta)

Konsumencie, tutaj znajdziesz pomoc:

Pomoc dla konsumentów

Do pobrania:


Wniosek o podjęcie interwencji

Wniosek o poradę

Procedura postępowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie w zakresie ochrony praw konsumentów powiatu pszczyńskiego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Reklamacja - naprawa-wymiana towaru

Reklamacja - obniżenie ceny lub zwrot ceny zakupu