Dla mieszkańców

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Edyta Raimann-Pryszcz
Kontakt:
32 449 23 28
Lokalizacja: I piętro, pokój nr 26

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek od 7.30- 17.00
wtorek, środa od 7.30- 15.30
czwartek - dzień wewnętrzny
piątek od 7.30-14.00


Zakres załatwianych spraw:
Powiatowy Rzecznik konsumentów w Pszczynie realizując ustawowe zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów udziela porad i pomocy prawnej tylko i wyłącznie konsumentom /w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego/- mieszkańcom powiatu pszczyńskiego.

Do zadań rzecznika wymienionych ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U.2017,229) w szczególności należą:

- zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
- prowadzenie edukacji konsumenckiej
- wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania.

Rzecznik konsumentów nie ma uprawnień do wydawania nakazów, zakazów, nakładania kar i grzywien na przedsiębiorców. Rzecznik służy konsumentowi przede wszystkim bezpłatną poradą prawną. Kompetencja rzecznika do podejmowania działań na rzecz konsumenta w postępowaniu cywilnym wymaga ostrożnego i rozsądnego wykonywania. Jej wykonywanie nie powinno prowadzić do zastępowania klasycznych instytucji zastępstwa procesowego ( w szczególności adwokatów i radców prawnych). W sytuacjach związanych z wszczynaniem i prowadzeniem postępowań cywilnych rzecznik w pierwszym rzędzie służy doradztwem, wskazując na sposoby wytoczenia powództwa lub prowadzenia postępowania. W sprawach wymagających zastępowania konsumenta przez fachowego pełnomocnika, rzecznik wskazuje na możliwość skorzystania z zastępstwa fachowych pełnomocników procesowych, wskazując także na istniejącą w określonych sytuacjach możliwość ustanowienia przez sąd pełnomocnika procesowego z urzędu.

Bezpośrednie i aktywne zaangażowanie rzecznika w proces cywilny stanowi wyjątek uzasadniony szczególnymi okolicznościami (np. nietypowym charakterem sprawy, masowością roszczeń danego typu w obszarze działania rzecznika i wynikającymi stąd szczególnymi względami społecznymi, szczególną sytuacją konsumenta itd.).


Zgłaszanie interwencji:
- osobiście
- telefonicznie pod nr. 32 449 23 28
- pisemnie
- drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


Do pobrania:


Wniosek o podjęcie interwencji

Wniosek o poradę

Procedura postępowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pszczynie w zakresie ochrony praw konsumentów powiatu pszczyńskiego

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Reklamacja - naprawa-wymiana towaru

Reklamacja - obniżenie ceny lub zwrot ceny zakupu