Powiat - Inne

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych można uzyskać profesjonalne porady świadczone przez doradców i animatorów Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Wsparcie udzielane jest także w siedzibie klientów.

Podczas dyżurów można BEZPŁATNIE uzyskać podstawowe informacje na temat m.in.:

- zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej,
- pozyskiwania środków na działalność ( nawet do 140 tyś zł w ramach dotacji udzielanych przez ROWES),
- opracowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej,
- sprawozdawczości w podmiotach ekonomii społecznej,
- zarządzania podmiotami ekonomii społecznej,
- tworzenia partnerstw lokalnych,

Więcej informacji można uzyskać u animatora działającego na terenie powiatu pszczyńskiego - Justyna Tulaja, tel. 602 397 937 (www. rowes.com.pl). Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych mieści się przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie.

Dyżury
Spotkania ustalone indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu.


Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES) wspiera tworzenie i prowadzenie działalności podmiotów ekonomii społecznej (PES) poprzez:

- doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju PES;
- udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych
- wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
- animacji środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich:
- wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Wartość realizowanego projektu wynosi prawie 9 mln zł.

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?
Przedsiębiorstwa społeczne (PS) to podmioty gospodarcze, których działalność jest zorientowana na cele społeczne. Zyski w założeniu są reinwestowane w rozwój PS, jego członków i pracowników oraz na realizację celów społecznych podmiotu, mających charakter pożytku publicznego.

Jakie podmioty należą do grupy podmiotów ekonomii społecznej (PES) ?
Na gruncie polskiego prawa do PES można zaliczyć: podmioty wymienione w artykule 3 ustępie 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie: spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, kościelne osoby prawne, warsztaty terapii zajęciowej, kluby integracji społecznej oraz centra integracji społecznej, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy, zakłady aktywności zawodowej, organizacje pozarządowe.

COP NGO