Powiat - Projekty unijne

Pracownie kształcenia ustawicznego - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Powiat Pszczyński realizował projekt pt.: „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli, projekt Nowoczesna baza dydaktyczna warunkiem koniecznym kształcenia dla rynku pracy” w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Przedmiotem projektu było utworzenie 3 pracowni:
- pracowni symulacyjnej: spedycyjnej, logistycznej i handlowej
- pracowni mechatronicznej
- pracowni obrabiarek CNC
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli na potrzeby kształcenia ustawicznego.

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z dnia 21 grudnia 2011 r.
Termin realizacji projektu: 2009 r. -2011 r.
Koszt całkowity projektu: 884 062,10 zł,
Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 750 415,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl