Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

25 października 2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży są lokale niemieszkalne znajdujące się w budynku położonym przy ul. Piaskowej 35, w obrębie ewidencyjnym Suszec (km. 5), gmina Suszec, powiat pszczyński, województwo śląskie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, na którym ten budynek jest posadowiony, ozn. geodezyjnie jako działka nr 3533/209 o pow. 1559 m².
a) Lokal nr 1 (parter) o pow. użytkowej 399,98 m² wraz z powierzchnią przynależna 84,58 m² oraz udziałem 48456/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
b) Lokal nr 2 (I piętro) o pow. użytkowej 390,62 m² wraz z powierzchnią przynależna 95,00 m² oraz udziałem 48562/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
c) Lokal nr 3 (II piętro) o pow. użytkowej 378,71 m² wraz z powierzchnią przynależna 80,45 m² oraz udziałem 45916/142934 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.
2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00041012/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Rudziczka i Suszec na północ od toru kolejowego PKP do granic z miastem Żory i Orzesze oraz ulic: Piaskowej, Dolnej i Królówka, uchwalonego przez Radę Gminy Suszec uchwałą nr IX/42/61/2007 z dnia 28.06.2007r. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem B10P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
4. Cena wywoławcza:
a) 365 000,00 zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
b) 327 000,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
c) 287 000,00 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
5. Obciążenia nieruchomości: służebność drogi wpisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00041012/3 - nie dotyczy działki nr 3533/209.
6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:
a) Lokal nr 1 - dnia 2 grudnia 2019 r., godz. 10:00
b) Lokal nr 2 - dnia 2 grudnia 2019 r., godz. 10:30
c) Lokal nr 3 - dnia 2 grudnia 2019 r., godz. 11:00
w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).
8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości przedstawionej w tabeli należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26.10.2019 r. znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.

tabelka

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
• osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
• reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
• pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.
11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336 lub 32 449 2342.

Do pobrania:

Lokal nr 1
Lokal nr 2
Lokal nr 3
Piwnice
Mapa

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego