Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

20 lutego 2019

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art.. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w obrębie ewidencyjnym Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczone jako działki nr:

a. 1967/37 o powierzchni 12763 m², km 4, KA1P/00044872/0,

b. 1722/14 o powierzchni 2173 m², 1933/37 o powierzchni 6320 m², km 4, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 1226/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1,

c. 1521/4 o powierzchni 21021 m², km 3, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 3035/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 3574/10000 w działce nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1

d. udział wynoszący 264/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 311/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,

e. udział wynoszący 423/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 497/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,

f. udział wynoszący 2053/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 2418/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1.

2. Wszystkie nieruchomości położone są na terenach byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II (wcześniej Czeczott). Informacja o aktualnym sposobie zagospodarowania znajduje się w poniższej tabeli:

t1

3. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Miedźnej Nr XXIV/193/2000 z dnia 11.07.2000r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenach oznaczonym:

t2

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a. 1967/37 - 1.090.000 zł brutto

b. 1722/14, 1933/37 wraz z udziałem 1226/10000 w działce nr 1932/37 - 550.000 zł brutto

c. 1521/4 wraz z udziałem 3035/10000 w działce nr 1932/37 oraz udziałem 3574/10000 w działce nr 1525/4 - 824.000 zł brutto

d. udział wynoszący 264/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 311/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 - 7.450 zł brutto

e. udział wynoszący 423/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 497/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 - 11.900 zł brutto

f. udział wynoszący 2053/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 2418/10000 w prawie własności działki nr 1525/4 - 57.800 zł brutto

5. Obciążenia nieruchomości:

a. służebność gruntowa opisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00044872/0 - zgoda na odłączenie z księgi wieczystej ww. działek w stanie wolnym od służebności;

b. dzierżawa części działki nr 1967/37 na czas oznaczony do 3 lat - 31 umów (ostatnia umowa do dnia 23.08.2020r.);

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargów:

a. 1967/37 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 9:00,
b. 1722/14, 1933/37 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 9:30,
c. 1521/4 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 10:00,
d. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 10:30,
e. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 11:00,
f. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 25 kwietnia 2019r., godz. 11:30,
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).

8. Poprzednie przetargi odbyły się 08.01.2019r.

9. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości przedstawionej w tabeli należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19.04.2019r. znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna:

t3

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

11. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

a. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
b. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
c. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

12. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336 lub 32 449 2342.

mapa

map