Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

5 lutego 2019

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona przy ul. Aleja II, w obrębie ewidencyjnym Goczałkowice (km. 1), gmina Goczałkowice-Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 4314/72 o powierzchni 0,1111 ha.
Nieruchomość porośnięta jest zielenią (w tym kilkoma dużymi drzewami), przecina ją sieć kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna, które ograniczają możliwość zabudowy. W pobliżu przebiega także sieć wodociągowa i energetyczna.

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00036677/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa znajdujących się w gminie Goczałkowice-Zdrój zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Nr XXXV/260/2018 z dnia 15.05.2018r. nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Cena wywoławcza: 98 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

5. Obciążenia nieruchomości: brak

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 12 marca 2019r., godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).

8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 8 marca 2019r. znajdowało się ono na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43-200 Pszczyna.

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
• osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
• reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
• pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336 lub 32 449 2342.

przetarg

przetarg 2

mapa