Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

5 listopada 2018

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w obrębie ewidencyjnym Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, oznaczone jako działki nr:

a. 1670/37 o powierzchni 4201 m², km 4, KA1P/00040768/0,
b. 1967/37 o powierzchni 12763 m², km 4, KA1P/00044872/0,
c. 1722/14 o powierzchni 2173 m², 1933/37 o powierzchni 6320 m², km 4, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 1226/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1,
d. 1727/37 o powierzchni 1943 m², km 4, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 281/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1,
e. 1524/4 o powierzchni 3415 m², km 3, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 493/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 580/10000 w działce nr 1525/4 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
f. 1523/4 o powierzchni 4881 m², km 3, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 705/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 830/10000 w działce nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
g. 1521/4 o powierzchni 21021 m², km 3, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 3035/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 3574/10000 w działce nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1
h. 1651/4 o powierzchni 4259 m², km 3, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 615/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 724/10000 w działce nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
i. 1720/14 o powierzchni 6271 m², km 4, KA1P/00044872/0, wraz z udziałem wynoszącym 905/10000 w działce nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 oraz udziałem wynoszącym 1066/10000 w działce nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
j. udział wynoszący 264/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 311/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
k. udział wynoszący 423/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 497/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1,
l. udział wynoszący 2053/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 o powierzchni 868 m², km 4, KA1P/00080798/1 wraz z udziałem wynoszącym 2418/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 o powierzchni 5679 m², km 3, KA1P/00080798/1.

2. Wszystkie nieruchomości położone są na terenach byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II (wcześniej Czeczott). Informacja o aktualnym sposobie zagospodarowania znajduje się w poniższej tabeli:

tabela 1
3. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Miedźnej Nr XXIV/193/2000 z dnia 11.07.2000r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenach oznaczonym:

tabela 2
4. Cena wywoławcza nieruchomości:
a. 1670/37 - 304.000 zł brutto
b. 1967/37 - 1.090.000 zł brutto
c. 1722/14 wraz z udziałem 1226/10000 w działce nr 1932/37 - 550.000 zł brutto
d. 1727/37 wraz z udziałem 281/10000 w działce nr 1932/37 - 72.000 zł brutto
e. 1524/4 wraz z udziałem 493/10000 w działce nr 1932/37 oraz udziałem 580/10000 w działce nr 1525/4 - 139.000 zł brutto
f. 1523/4 wraz z udziałem 705/10000 w działce nr 1932/37 oraz udziałem 830/10000 w działce nr 1525/4 - 173.000 zł brutto
g. 1521/4 wraz z udziałem 3035/10000 w działce nr 1932/37 oraz udziałem 3574/10000 w działce nr 1525/4 - 824.000 zł brutto
h. 1651/4 wraz z udziałem 615/10000 w działce nr 1932/37 raz udziałem 724/10000 w działce nr 1525/4 - 215.000 zł brutto
i. 1720/14 wraz z udziałem 905/10000 w działce nr 1932/37 oraz udziałem 1066/10000 w działce nr 1525/4 - 284.000 zł brutto
j. udział wynoszący 264/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 311/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 - 7.450 zł brutto
k. udział wynoszący 423/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 497/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 - 11.900 zł brutto
l. udział wynoszący 2053/10000 w prawie własności działki nr 1932/37 wraz z udziałem wynoszącym 2418/10000 w prawie własności działki nr 1525/44 - 57.800 zł brutto

5. Obciążenia nieruchomości:
a. służebność gruntowa opisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00044872/0 - zgoda na odłączenie z księgi wieczystej ww. działek w stanie wolnym od służebności;
b. dzierżawa części działek na czas oznaczony do 3 lat: działka nr 1670/37 - 3 umowy (do dnia 31.12.2018r.), działka nr 1967/37 - 31 umów (ostatnia umowa do dnia 23.08.2020r.);

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargów:
a. 1670/37 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 9:00,
b. 1967/37 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 9:00,
c. 1722/14, 1933/37 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 9:30,
d. 1727/37 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 9:30,
e. 1524/4 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 10:00,
f. 1523/4 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 10:30,
g. 1521/4 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 10:00,
h. 1651/4 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 11:00,
i. 1720/14 - dnia 6 grudnia 2018r., godz. 11:30,
j. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 10:30,
k. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 11:00,
l. udział w działkach 1932/37, 1525/44 - dnia 8 stycznia 2019r., godz. 11:30,
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).

8. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości przedstawionej w tabeli należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu zgodnym z tabelą (termin wpłaty) znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna:

tabela 3

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
a. osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
b. reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
c. pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

11. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2336 lub 32 449 2342.

mapa

mapa 2