Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Ogłoszenia o przetargach

27 czerwca 2018

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i art.. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 121 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana utwardzonym placem (były plac autobusowy), który pokrywa ją prawie w całości. Pas wzdłuż południowej granicy działki stanowi kilkumetrowa skarpa porośnięta zielenią niską. Nieruchomość położona jest na terenach byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II (wcześniej Czeczott). Nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Wola (km. 4), gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, ozn. geodezyjnie jako działka nr 1800/37 o pow. 12019m².

2. Nieruchomość powyższa stanowi własność Skarbu Państwa, zapisana jest w księdze wieczystej nr KA1P/00044872/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

3. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Miedźnej Nr XXIV/193/2000 z dnia 11.07.2000r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U - tereny usługowe, jednocześnie na planie oznaczonym jako teren parkingu.

4. Cena wywoławcza: 1 080 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Obciążenia nieruchomości:
• służebność gruntowa (opisana w dziale III księgi wieczystej nr KA1P/00044872/0);

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

7. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 6 września 2018r., godz. 10:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).

8. Poprzednie przetargi odbyły się 17.04.2018r. oraz 20.06.2018r.

9. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w wysokości 60 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 3 września 2018r. znajdowało się ono na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43-200 Pszczyna.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

11. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
• osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
• reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
• pełnomocnicy - dokument potwierdzający tożsamość i oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

12. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości: jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta Pszczyński może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, ponosi nabywca.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie - tel. 32 449 2341 lub 32 449 2342.

mapa