Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

17 września 2014

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych

W związku z zakończeniem inwestycji w ramach projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” zapraszamy do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych.

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Zaproszenie do składania ofert na usługę obejmującą:
- wykonanie i dostawę 2 szt. dwustronnych tablic pamiątkowych (zgodnie z zał. nr 1) o wymiarach 130 cm x 100 cm wraz z konstrukcją umożliwiającą montaż do podłoża (osadzone w fundamentach) w sposób zapewniający trwałość i bezpieczeństwo przez okres minimum 5 lat;
- montaż w/w tablic w Pszczynie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Tablice należy wykonać:
a) z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV o okresie trwałości co najmniej 5 lat;
b) zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji (zał. nr 2).

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o zaproponowane ceny oraz walory jakościowo-funkcjonalne przedmiotu zamówienia.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej; ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (pokój nr 7) do dnia 30 września 2014 r.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie: tel. (32) 449 23 63, e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - wzór tablicy
Załącznik nr 2 - wytyczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl