Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

21 marca 2014

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej

W związku z planowanym rozpoczęciem zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” zapraszamy do składania ofert na wykonanie tablicy informacyjnej.

Logo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzebyZaproszenie do składania ofert na usługę obejmującą:
- wykonanie i dostawę jednostronnej tablicy informacyjnej (zgodnie z zał. nr 1) o wymiarach 90 cm x 70 cm umieszczonej na wsporniku(ach) przytwierdzonym(ch) do podłoża;
- montaż w/w tablicy w Pszczynie przy ul. Bogedaina.

Tablicę należy wykonać:
a) z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne (co najmniej pół roczny okres trwałości tablicy);
b) zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji (zał. nr 2).

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o zaproponowane ceny oraz walory jakościowo-funkcjonalne przedmiotu zamówienia.

Oferty należy przesyłać na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej; ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (pokój nr 7) do dnia 27.03.2014 r.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie: tel. (32) 449 23 63, e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl