Powiat - Projekty unijne - Przebudowa układu komunikacyjnego przy POSiR

20 marca 2014

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji „Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich w Pszczynie” Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji.

1. Opis zadania inwestycyjnego:
Wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów na 59 miejsc, ciągów pieszych, placów rekreacyjnych, zabudowy małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie ulic Zamenhofa i Bogedaina w Pszczynie, w strefie budynków PZS nr 1, obiektów POSiR oraz budynku ZS nr 3 Specjalnych. W ramach zamówienia powstanie sieć oświetlenia zewnętrznego oraz sieć kanalizacji deszczowej.

2. Dane charakterystyczne:
a. Drogi wewnętrzne - ok. 2000 m2 nawierzchni brukowej,
b. Parkingi - ok. 760 m2 nawierzchni brukowej,
c. Chodniki - ok. 570 m2 nawierzchni brukowej,
d. Place - ok.1700 m2 nawierzchni brukowej, płyt chodnikowych i płyt ażurowych,
e. Tereny zielone - ok. 1400 m2,
f. Oświetlenie zewnętrzne - 15 szt. lamp parkowych.

Szczegółowy zakres planowanej inwestycji określony jest w:
a. Projekcie budowlano - wykonawczym: „Przebudowa układu komunikacyjnego dla hali sportowej i obiektów sąsiednich w rejonie ulic Zamenhofa i Bogedaina w Pszczynie” obejmującym następujące branże:
• Drogową,
• Instalacje elektryczne - oświetlenie,
b. Przedmiarze robót,
c. Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumenty do wglądu w siedzibie Zamawiającego).

3. Termin realizacji inwestycji:
Rozpoczęcie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonawstwo robót, planowane na koniec marca 2014r., zakończenie do 15.09.2014r.

4. Wymagania dotyczące świadczonej usługi:
Usługa winna zapewnić pełnobranżowy nadzór, tj. świadczenie usługi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej, bez ograniczeń uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wymagania szczegółowe dotyczące świadczonej usługi zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

5. Cena ofertowa:
Wycena przedmiotowej usługi winna obejmować wszystkie koszty związane z jej świadczeniem.

6. Doświadczenie Wykonawcy:
Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych usług nadzoru inwestorskiego dotyczących inwestycji drogowych z okresu ostatnich 3 lat.

7. Termin i miejsce składania ofert:
• Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w Sekretariacie pok. nr 35 lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl:
• Termin złożenia ofert upływa w dniu 24.03.2014r.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
• tel. 32 449 23 62 lub tel./fax 32 449 23 12,
• e-mail: zamowienia@powiat.pszczyna.pl.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty
Zał. nr 1 - wymagania szczegółowe dotyczące świadczonej usługiLogo - RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl