Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

14 lutego 2018

Informacja o wybranym wykonawcy

Powiat Pszczyński informuje, że w ramach zamówienia dotyczącego dostawy i instalacji urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy: AKTIN.

EFRR, EFS

W postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:
Część I - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego.
1. Oferta nr 1 Wykonawcy: „AKTIN”Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38,
cena brutto: 116.194.41 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 41/100 zł);

CZĘŚĆ II - Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych.

1. Oferta nr 1 Wykonawcy: „AKTIN” Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 38.
cena brutto: 10.950,69 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 69/100);
Oferta uzyskała maksymalną ilość punktów dla obydwu części.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami:
bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085017#infowyk