Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

2 stycznia 2018

Wynik postępowania przetargowego

Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.13.2017 na realizację zamówienia: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie”, ogłoszonego w BZP w dniu 07.10.2017 pod nr Dz.U. 2017/S 193-395627.

EFRR, EFS

Wynik postępowania przetargowego/konkursowego
Pszczyna dnia 02.01.2018.
Pismo nr: IZ.272.13.15.2017


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postępowania IZ.272.13.2017 na realizację zamówienia: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie”, ogłoszonego w BZP w dniu 07.10.2017 pod nr Dz.U. 2017/S 193-395627.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm. t.j. z dnia 2017.08.24) Powiat Pszczyński informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące realizacji w/w zamówienia.

I. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

dla części A:
Oferta nr 6 Wykonawcy: UniKomp Adam Blankenstein, 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 20,00, łącznie 100,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 20,00 łącznie 100,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 6 wynosi: 500,00

dla części B:
Oferta nr 4 Wykonawcy: Infologic s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar, ul. Ustrońska 20,
43-400 Cieszyn:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 10,00, łącznie 50,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 00,00 , łącznie 00,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 4 wynosi: 350,00

dla części C:
Oferta nr 5 Wykonawcy: KRTech Krzysztof Czyżyk, ul. E. Caspariego 6/4, 41-400 Mysłowice:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 20,00, łącznie 100,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 20,00 , łącznie 100,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 5 wynosi: 500,00

dla części D:
Oferta nr 4 Wykonawcy: : Infologic s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar, ul. Ustrońska 20,
43-400 Cieszyn:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 10,00, łącznie 50,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 00,00 , łącznie 00,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 4 wynosi: 350,00

dla części E:
Oferta nr 5 Wykonawcy: KRTech Krzysztof Czyżyk, ul. E. Caspariego 6/4, 41-400 Mysłowice:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 10,00, łącznie 50,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 20,00, łącznie 100,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 5 wynosi: 450,00

dla części F:

Oferta nr 1 Wykonawcy: : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Micro” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 60,00, łącznie: 300,00pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 20,00, łącznie 100,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 20,00 , łącznie 100,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 1 wynosi: 500,00

Oferta nr 3 Wykonawcy : ELEKTRO Bartłomiej Sygut, ul. Jana Kazimierza 78a, 34-360 Milówka:
a. Liczba pkt w kryterium Cena wynosi: 54,47, łącznie: 272,35pkt;
b. Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji wynosi: 20,00, łącznie 100,00pkt;
c. Liczba pkt w kryterium Wysokość kary umownej wynosi: 20,00 , łącznie 100,00pkt.
Łączna punktacja dla oferty nr 1 wynosi: 472,35


II. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2017.1579 ze zm. t.j. z dnia 2017.08.24) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego - jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie”, CZĘŚĆ G - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego


ODRZUCONO ofertę niżej wskazanego wykonawcy:

„AKTIN” Sp. z o.o.
41-214 Sosnowiec, ul. Grota - Roweckiego 38 (oferta nr 2)

Uzasadnienie prawne:
Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 89 ust. l pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień publicznych . Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.

Uzasadnienie faktyczne:
W tabelarycznym zestawieniu poszczególnych elementów przedmiotowej dostawy Formularz Ofertowy (załącznik nr 2) Wykonawca dokonał końcowego obliczenia w sposób jak niżej:
a. Ogółem wartość netto: 94.747.00 złotych
b. Podatek Vat: 20.480,81 złotych
c. Ogółem wartość brutto: 116 538,81 złotych
Z treści złożonej oferty (oferta nr 2) wynika, że Wykonawca zastosował stawkę podatku Vat w wysokości 21,62%.Tak przyjęta stawka jest niezgodna z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24). Błędne zastosowanie stawki VAT jest to błąd, który wskazuje, że cena ofertowa obliczona jest niezgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami prawa tj. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Błędne zastosowanie stawki podatku Vat nie jest oczywistą omyłką pisarską ani rachunkową tylko błędem w obliczeniu ceny (Uchwała Sądu Najwyższego Sygn. Akt.III CZP 52/11).


III. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego.


1. CZĘŚĆ H - Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych.
Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 ze zm. t.j. z dnia 2017.08.24) unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części H - Dostawa i instalacja pomocy dydaktycznych.

UZASADNIENIE :
Do dnia składania ofert tj. do dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 10:00 nie wpłynęła żadna ważna oferta dla wskazanej wyżej części postępowania przetargowego. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2. CZĘŚĆ G - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w PZS nr 1 i PZS nr 2 w Pszczynie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 ze zm. t.j. z dnia 2017.08.24) unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części G - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego.

UZASADNIENIE :
W części G - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowiska do praktycznej nauki języka obcego zawodowego postępowania złożona została jedna oferta Wykonawcy „AKTIN” Sp. z o.o. 41-214 Sosnowiec, ul. Grota - Roweckiego 38 (oferta nr 2).Przedmiotowa oferta została odrzucona, Zamawiający wskazał uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia w pkt. II niniejszego pisma).
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający informuje, iż w toku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano oferty następujących Wykonawców:

1. CZĘŚĆ A - Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Oferta nr 6 Wykonawcy: UniKomp Adam Blankenstein, 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 9
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

2. CZĘŚĆ B - Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym - sprzęt gastronomiczny.
Oferta nr 4 Wykonawcy: Infologic s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar, ul. Ustrońska 20,
43-400 Cieszyn.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

3. CZĘŚĆ C - Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia.
Oferta nr 5 Wykonawcy: KRTech Krzysztof Czyżyk, ul. E. Caspariego 6/4, 41-400 Mysłowice
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

4. CZĘŚĆ D - Dostawa sprzętu geodezyjnego i budowlanego.
Oferta nr 4 Wykonawcy: Infologic s.c. Adam Olszar, Jadwiga Olszar, ul. Ustrońska 20,
43-400 Cieszyn
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

5. CZĘŚĆ E - Dostawa i instalacja wyposażenia poligraficznego i biurowego.
Oferta nr 5 Wykonawcy: KRTech Krzysztof Czyżyk, ul. E. Caspariego 6/4, 41-400 Mysłowice
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

6. CZĘŚĆ F - Dostawa i instalacja wyposażenia stanowisk do montażu, badań i eksploatacji urządzeń, maszyn i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
Oferta nr 1 Wykonawcy: : Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Micro” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jest ważna i zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Oferta jest najkorzystniejsza według przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert dla przedmiotowego postępowania.

V. Pozostałe informacje
a. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
b. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy
c. Informacja o unieważnieniu postępowania. Nie dotyczy


Link: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=show&pid=720