Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

10 października 2017

Przetarg na doposażenie pracowni

Początkiem października br. Powiat Pszczyński ogłosił przetarg na dostawę i instalację urządzeń i wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizowanego projektu „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

EFRR, EFS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i wyposażenia zespołu pracowni w Powiatowych Zespołach Szkół w Pszczynie tj.:
a. pracowni usług gastronomicznych z zapleczem cateringowym;
b. pracowni architektury krajobrazu;
c. pracowni rysunku technicznego i dokumentacji technicznej;
d. trzech pracowni do nauki języka obcego zawodowego;
e. pracowni elektrycznej i elektronicznej;
f. pracowni montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych;
g. pracowni poligraficznej i druku.

Link do przetargu: www.przetargi.powiat.pszczyna.pl/?page=show&pid=720

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego. (Strona internetowa projektu: www.ksse.com.pl/karieraikompetencje)

Realizacja niniejszego projektu jest powiązana z realizacją projektu pn. ”Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego i stanowi uzupełnienie do przedmiotowego wsparcia, dzięki czemu pozwala na właściwe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy. (Strona internetowa projektu: www.powiat.pszczyna.pl/praktyczna-nauka-zawodu)