Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

5 maja 2017

Rekrutacja do projektu „Kariera i Kompetencje..." - 2017

Powiat Pszczyński informuję, że w terminie od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r., odbędzie się II rekrutacja do udziału w projekcie „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.

K2 - logotypy

Projekt skierowany jest do uczniów klas II-IV techników uczęszczających do poniżej wymienionych placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego, a także pracujących w nich nauczycieli bądź instruktorów praktycznej nauki zawodu:
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie im. Generała Józefa Bema w Pszczynie,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie im. Karola Miarki w Pszczynie.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie dla uczniów:
• doradztwo edukacyjno-zawodowe:
- badanie predyspozycji zawodowych i potencjału kariery,
- opracowanie Indywidualnych Planów Kariery.
• indywidualne spotkania rozwojowe - coaching kariery,
• Program Talenty:
- zajęcia dla uczniów prowadzone w szkole wyższej,
- mentoring talentów na uczelni wyższej,
- udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej,
- zajęcia edukacyjne związane z projektowaniem prowadzone w ośrodku designu,
- udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych.
• kursy i szkolenia prowadzone w celu zdobywania dodatkowych uprawnień,
• płatne staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia praktycznego zawodowego we współpracy z pracodawcami,
• grupowe wizyty studyjne u pracodawców.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie, następujących dokumentów:
a) formularza rekrutacyjnego (załącznik nr 1);
b) wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (załącznik nr 2).

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w Projekcie można znaleźć w Regulamin rekrutacji 2017

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą w terminie od 8 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r., w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Kontakt: Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, pokój nr 39, tel. (32) 449 23 08. Dokumenty dostępne są również w sekretariatach szkół.

Pliki do pobrania:
Regulamin rekrutacji 2017
Formularz rekrutacyjny 2017
Ankieta rekrutacyjna 2017

Strona internetowa projektu: www.ksse.com.pl/karieraikompetencje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”, realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.