Powiat - Projekty unijne - Kariera i Kompetencje - K2

10 października 2016

Kariera i Kompetencje na antenie TVS

7 października Telewizja Silesia (TVS) wyemitowała materiał dotyczący projektu pn. „Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”, który powiat pszczyński zrealizuje wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, miastem Bytom, gminą Pawłowice oraz partnerami Landster Business Development Center i Syntea S.A.

W powiecie pszczyńskim głównymi beneficjentami projektu są dwie szkoły: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2. Fundusze pozyskane w ramach projektu pozwolą na realizację szeregu działań, w tym organizację wizyt studyjnych, zajęć pozalekcyjnych, certyfikowanych kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, staży i praktyk zawodowych u pracodawców. Wsparcie skierowane będzie również do nauczycieli praktycznej nauki zawodu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, m.in. poprzez kursy, praktyki czy studia podyplomowe. Projektem zostanie objętych w naszym powiecie 110 uczniów i 35 nauczycieli praktycznej nauki zawodu z powiatowych szkół i placówek kształcenia zawodowego.

Link:
www.tvs.pl/tv/potencjal-regionu-wydanie-7-10-2016

Kariera i Kompetencje - plakat