Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Powiatowy Zarząd Dróg /

Zezwolenie na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

KROK 1
Wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego:

Skompletuj wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub ruchu drogowego
2. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
3. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanej inwestycji oraz z zaznaczonym kolorem zielonym granicami własności potwierdzonymi przez uprawnionego geodetę - 2 egz.
4. Opis techniczny robót związanych z realizacją inwestycji.
5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
6. Warunki techniczne podłączenia do sieci wydane przez jej właściciela* (dotyczy lokalizacji przyłączy do sieci w przypadku gdy wniosek nie pochodzi od właściciela tej sieci ).
7. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

KROK 2
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

KROK 3
Po otrzymaniu uzgodnienia lokalizacyjnego, skompletuj wymagane dokumenty:

Aby otrzymać zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (OPŁATY ROCZNE):

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym
2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
3. Mapa orientacyjna z zaznaczeniem lokalizacji umieszczanego urządzenia w pasie drogowym.
4. Kserokopię uzgodnienia lokalizacyjnego (postanowienia/decyzji) wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
5. Wypełniony załącznik do wniosku:
- Aktualizacja danych Inwestora, osoba indywidualna - wzór C
- Aktualizacja danych Inwestora, osoba prawna - wzór D
6. Wykaz urządzeń umieszczanych w pasie drogowym ze wskazaniem ich powierzchni rzutu poziomego.
7. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zażądania dodatkowych dokumentów.

Aby otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
2. Szczegółowy plan sytuacyjny a skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów.
3. Mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
4. Kserokopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych w wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub powołanie się na przepisy zwalniające z tego obowiązku (nie dotyczy budowy, przebudowy lub remontu zjazdu).
5. Kserokopię postanowienia/decyzji wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.
6. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych lub informacja o sposobie zabezpieczenia robót - jeśli nie jest wymagany projekt zmiany organizacji ruchu.
7. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
8. Wypełniony Harmonogram robót - wzór B
9. Wypełniony załącznik do wniosku:
- Aktualizacja danych Inwestora, osoba indywidualna - wzór C
- Aktualizacja danych Inwestora, osoba prawna - wzór D
10. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).

KROK 4
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:
- opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00zł. Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego nr VII/60/15 z dnia 27.05.2015 r.
Wielkość opłat zostanie wyliczona w zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku braku któregoś z dokumentów zostaniesz wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

Jak do nas trafić?