Jak załatwić sprawę?

Zezwolenie na lokalizację, remont lub przebudowę ogrodzenia położonego przy drodze powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg /

KROK 1
Skompletuj następujące dokumenty:
1. Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji ogrodzenia przy drodze powiatowej
2. Mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją.
3. Mapę zasadniczą z zaznaczoną lokalizacją wnioskowanego ogrodzenia od strony drogi powiatowej.
4. Akt dysponowania gruntem potwierdzającym prawo do władania nieruchomością (dopuszcza się wypis z rejestru gruntów).
5. Pełnomocnictwo wydane zgodnie z art. 33 Kpa (jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik) wraz z oryginałem dowodu dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00zł w kasie UM Pszczyna, ul. Rynek 2 lub przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
6. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą).
7. W zależności od charakteru inwestycji Zarząd drogi może zażądać dodatkowych dokumentów.

KROK 2
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. W zależności od charakteru inwestycji możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

OPŁATY:
- opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) wynosi 17,00zł.

Opłatę należy uiszczać na konto: Urząd Miasta Pszczyna ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Na załatwienie twojego wniosku mamy do 30 dni od daty jego złożenia

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

Jak do nas trafić?