Jak załatwić sprawę?

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność powiatu pszczyńskiego lub skarbu państwa w trybie przetargowym lub bezprzetargowym

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami / parter, pokój nr 3, 14

Przyjmowanie klientów w godzinach:
poniedziałki: 7.30 - 16.30,
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.00,
piątek: 7.30 - 13.30


Chcąc nabyć nieruchomość na własność lub w użytkowanie wieczyste należy przedłożyć odpowiednie dokumenty:
- wniosek, w którym należy określić nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste (wnioski do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej- Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu lub Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej);
- mapa z oznaczeniem nieruchomości lub jej części objętej wnioskiem (opcjonalnie).

KROK 1.
Jeśli posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, zgłoś się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

KROK 2.
Dokumenty można:
- przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna,
- złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w budynku przy ul. 3 Maja 10 (parter).

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości:
a) stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga zgody Wojewody Śląskiego;
b) stanowiących własność Powiatu Pszczyńskiego wymaga zgody Rady Powiatu Pszczyńskiego.
2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej możliwa jest w przypadkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo jej nabycia;
- zbycie nieruchomości następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, albo między tymi jednostkami;
- jest zbywana na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowa lub turystyczną, na cele niezwiązane z
działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego; (art. 68 przesłanki udzielania bonifikaty, ust. 1 pkt 2);
- zbycie nieruchomości następuje w drodze zamiany lub darowizny;
- sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;
- przedmiotem zbycia jest nieruchomość (lub jej części), która może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość (lub jej części) nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości;
- ma stanowić wkład niepieniężny do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;
- jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;
- przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;
- zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;
- jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, która z podmiotem publicznym zawiąże spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną (art. 14, ust. 1- Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym), jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;
- jest zbywana na rzecz przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie obowiązujących zwyczajów międzynarodowych (art. 61 zasada wzajemności w odniesieniu do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, ust. 1);
- jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789).
3. Sprawa kończy się podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego lub pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
4. Kontakt: tel. (32) 44 92 336 lub (32) 44 92 342

OPŁATY:
1. Koszty notarialne oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi wnioskodawca.
2. Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Pliki do pobrania

Nie chcesz czekać w kolejce? Zarejestruj się w Elektronicznym Systemie Rezerwacji E-kolejka i umów się na konkretny dzień i godzinę. Zobacz jakie to proste! W pierwszej kolejności biletomat przywołuje osoby z e-kolejki.

Jak do nas trafić?