Powiat - Inne - Dialog społeczny

Uwaga!  Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej!
10 lutego 2012

Uwaga! Już działa Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej!

Od stycznia br. w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym „Teatr Grodzki”, przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej można skorzystać z usług oferowanych w ramach Inkubatora Trzeciego Sektora.
Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
24 stycznia 2012

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku.
Protokół z przebiegu konsultacji
31 października 2011

Protokół z przebiegu konsultacji

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2011 Starosty Pszczyńskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 18.10.2011 r. do 27.10.2011 r.
Konsultacje społeczne
12 października 2011

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 15.10.2011 do 24.10.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Komunikacji i Transportu, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl .
Konsultacje społeczne
12 października 2011

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 18.10.2011 do 27.10.2011. Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.
Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej
19 września 2011

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej- uruchomienie 5 nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w latach 2011-2013.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań publicznych w trybie uproszczonym - III edycja
22 sierpnia 2011

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań publicznych w trybie uproszczonym - III edycja

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań w trybie uproszczonym - II  edycja
18 lipca 2011

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie zlecenia zadań w trybie uproszczonym - II edycja

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert - tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
Konsultacje społeczne
7 czerwca 2011

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 10.06.2011 do 20.06.2011. Powyższe propozycje można dostarczyć albo przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Komunikacji i Transportu, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl .