Powiat - Inne - Dialog społeczny

30 października 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 roku.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego w 2020 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 31 października 2019 roku do dnia 20 listopada 2019 roku w godzinach pracy urzędu (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie - PDF
Ogłoszenie o konkursie - Word
Klauzula informacyjna RODO

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego