Powiat - Inne - Dialog społeczny

8 marca 2019

Protokół z konsultacji - 100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego

13 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Związku Górnośląskiego Koło Suszec na realizację zadania publicznego powiatu pn. „100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zakupie 100 sztuk flag Górnego Śląska z okazji rocznicy I Powstania Śląskiego. Flagi te nieodpłatnie zostaną przekazane mieszkańcom podczas obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Całkowita wartość zadania to 1750,00 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 650,00 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 13 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Związkiem Górnośląskim Koło Suszec na realizację zadania publicznego powiatu pn. „100 flag na 100-lecie I Powstania Śląskiego”.