Powiat - Inne - Dialog społeczny

8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”

21 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na stworzeniu wystawy dotyczącej najważniejszych wydarzeń w historii LKS Łąka. Wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bannerów.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 27 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Ludowym Klubem Sportowym Łąka na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka””.