Powiat - Inne - Dialog społeczny

8 marca 2019

Protokół z konsultacji - Seniorze, aktywność jest niezbędna

18 lutego 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Seniorze, aktywność jest niezbędna” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na wyjeździe grupy 40 seniorów na XI Letnią Olimpiadę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach. Całkowita wartość zadania to 2717,35 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 13 lutego 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem „Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku