Powiat - Inne - Dialog społeczny

27 lutego 2019

Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”” złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Łąka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Ludowy Klub Sportowy Łąka, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 6 marca 2019 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Oferta: Wystawa pt. „Karty historii ŁKS Łąka”
Formularz zgłaszania uwag.pdf
Formularz zgłaszania uwag.doc