Powiat - Inne - Dialog społeczny

27 lutego 2019

Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące” złożonej przez Ludowy Klub Sportowy Łąka.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Ludowy Klub Sportowy Łąka, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 6 marca 2019 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Oferta: Turniej o puchar Czesława Czerwionki w Łące
Formularz zgłaszania uwag.pdf
Formularz zgłaszania uwag.doc