Powiat - Inne - Dialog społeczny

1 lutego 2019

Protokół z konsultacji - Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days

16 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days. Planuje się, że w zadaniu weźmie udział ok. 100 dzieci. Całkowita wartość zadania to 2500 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 16 stycznia 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days”.