Powiat - Inne - Dialog społeczny

31 stycznia 2019

Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat

4 stycznia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego Avatar na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na organizacji wyjazdu rowerowego do Poronina połączony z treningami na ścieżkach rowerowych. W zadaniu weźmie udział 5 mieszkańców powiatu pszczyńskiego w wieku 8 - 16 lat, a otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu. Całkowita wartość zadania to 2250 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 4 stycznia 2019 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Uczniowskiego Klubu Sportowego Avatar na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu rowerowego dla dzieci od 8-16 lat”.