Powiat - Inne - Dialog społeczny

15 października 2018

Protokół z konsultacji - Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego

28 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Fundacji Pszczyńska Akademia Tenisowa na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na organizacji turnieju tenisowego dla 20 osób dorosłych. W ramach zadania organizacja przewiduje koszty wynajmu hali oraz zakupu trofeów i pucharów. Całkowita wartość zadania to 1400 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 3 października 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 28 września 2018 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Fundacją Pszczyńska Akademia Tenisowa na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Turniej Seniorzy i Amatorzy o Puchar Starosty Pszczyńskiego”.