Powiat - Inne - Dialog społeczny

15 października 2018

Protokół z konsultacji - Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej

28 września 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na udziale 10 zawodników UKS AVATAR w wieku 8-16 lat w zawodach w kolarstwie przełajowym oraz MTB na terenie Śląska i sąsiednich województw. W ramach zadania planuje się zakup 10 kompletów strojów sportowych. Całkowita wartość zadania to 1750 zł, a wnioskowana kwota dotacji to 1000 zł.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 3 października 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 28 września 2018 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Uczniowskim Klubem Sportowym „AVATAR” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Udział Uczniowskiego Klubu Sportowego AVATAR w zawodach rangi mistrzowskiej”.