Powiat - Inne - Dialog społeczny

28 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days

15 lutego 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days” w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days.
Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 6 lutego 2018 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy z Centrum Społecznego Rozwoju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Prowadzenie animacji kulturalnych dla dzieci podczas Daisy Days”.