Powiat - Inne - Dialog społeczny

20 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum

30 stycznia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Goczałkowic - Zdroju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum” w trybie pozakonkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu inscenizacji historycznej podczas Nocy Muzeum, w celu uświetnienia 100-tnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości i 96-tej rocznicy Powrotu Ziemi Pszczyńskiej do Polski. Otrzymane wsparcie pokryje część kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 6 lutego 2018 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Goczałkowic - Zdroju na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Inscenizacja historyczna: Przyłączenie Górnego Śląska do Polski w ramach Nocy Muzeum”.