Powiat - Inne - Dialog społeczny

5 lutego 2018

Protokół z konsultacji - Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej

23 stycznia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Sportowo - Pro obronnego „57 Samodzielna Kompania ASG” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej” w trybie poza konkursowym tzw. małe granty.

Zgodnie z dostarczonym wnioskiem zadanie będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdu na Jurę Krakowsko-Częstochowską w celu uprawiania wspinaczki skałkowej oraz zdobycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy. W zadaniu weźmie udział od 10 do 15 osób, natomiast otrzymana dotacja będzie przeznaczona na częściowe pokrycie zakupu sprzętu wspinaczkowego, tj. kasków. Zadanie spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), tzn. zadanie ma charakter lokalny, wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł oraz okres realizacji zadania jest krótszy niż 90 dni. Na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego uznał celowość realizacji zadania, dlatego złożona oferta w dniu 24 stycznia 2018 r. została poddana konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu, na stronie internetowej powiatu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Każdy, w terminie 7 dni od dnia jej upublicznienia mógł zgłosić uwagi dotyczące oferty. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do upublicznionej oferty.
W związku z powyższym, zasadne jest podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Sportowo - Pro obronnym „57 Samodzielna Kompania ASG” na realizację zadania publicznego powiatu pn. „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży w celu doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy oraz wspinaczki skałkowej”.