Powiat - Inne - Dialog społeczny

17 października 2017

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 18 października 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 roku w godzinach pracy urzędu (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku
Wzór oferty - pdf
Wzór oferty - doc.
Wzór sprawozdania - pdf.
Wzór sprawozdania - doc.