Powiat - Inne - Dialog społeczny

28 marca 2012

Powiatowa rada ds. osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44c pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych /Dz.U. Nr 62, poz. 560/ do zadań Starosty należy powoływanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych,

Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacj jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Pszczyńskiego do pracy w Powiatowej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, w terminie do dnia 30 marca 2012 roku.

Źródło:PCPR