Powiat - Inne - Dialog społeczny

13 lutego 2012

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2012 roku w zakresie: 1. kultury i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego 2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3. ochrony i promocji zdrowia

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 24 stycznia 2012 roku do dnia 15 lutego 2012 roku do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzormowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania
Ogloszenie o konkursie
Wzór oferty
Wzór sprawozdania